KOULUNKÄYNNIN TUKEMINEN

Tähkässä on vahva toimintakulttuuri, missä lapsen koulupolun valmistelu ja koulunkäynnin tukeminen toteutuvat vastavuoroisessa ja tiiviissä yhteistyössä alueemme koulutoimen ja kunkin koulun opetushenkilöstön ja oppilashuollon kanssa. Kartoitammme nuortemme oppimisvalmiuksia ja tuemme jokaisen yksilöllistä oppimista, missä tärkeää on tunnistaa vahvuuksien lisäksi mahdollisia oppimisen esteitä. Huolehdimme lapsen/nuoren psykososiaalista tuesta yhdessä verkostomme kaikkien eri toimijoiden kanssa. Sijoituksen alkuvaiheessa koulunkäynti aloitetaan usein kotiopetuksessa ja lyhyitä kotiopetusjaksoja voidaan tarvittaessa järjestää myöhemminkin.

GREEN CARE

Green Care on luonto-, eläin- ja maatila-avusteisten menetelmien ammattimaista käyttöä hoito- ja kasvatustyössä. Pienryhmäkoti Tähkässä luonnon hoitavaa ja kuntouttavaa vaikutusta hyödynnetään aktiivisesti. Maatilan ja viherympäristön hoitoon osallistuminen, luonnossa retkeily, ympäröivän luonnon elämyksellisyyden oivaltaminen ja oman aktiivisuuden lisääminen ovat Green Care ajattelun arkisia ilmenemismuotoja. Tavoitteenamme on auttaa jokaista löytämään oma paikkansa ympäröivässä luonnossa ja oppia käyttämään luonnon moninaista rauhoittavuutta oman elämän voimavarana. Green Care menetelmiä toteutamme yhteistyössä Multamäen tilan kanssa.

PERHETYÖ

Nuorten lähipiirin ja perheen huomioiminen on tärkeä osa Tähkän toimintaa. Olemme aktiivisesti yhteydessä lähiverkostoon ja teemme suunnitelmallista perhetyötä koko lapsen sijoituksen ajan. Perheterapeuttimme johdolla työskentelemme perheiden hyvinvoinnin lisäämiseksi ja tuemme perheen aktiivista mukana oloa lapsen hoito- ja kasvatusprosessissa. Suunnitelmallinen perhetyö auttaa nuorta luottamaan useampaan aikuiseen ja käsittelemään elämänhistoriaansa vuorovaikutuksessa toisten kanssa.

NUOREN OSALLISUUS

Nuoren osallisuutta oman elämänsä aktiivisena toteuttajana tuetaan. Toiminnallista osallisuutta tuetaan yhdessä tekemisen ja toimimisen kautta antamalla nuorille vastuuta ja mahdollisuuksia  osallistua oman elinympäristönsä muokkaamiseen. Dialogisen vuorovaikutuksen avulla nuori saa äänensä kuuluviin ja oppii kuulemaan myös muita.

ITSENÄISTYMINEN JA JÄLKIHUOLTO

Koko hoito- ja kasvatusprosessin ajan opettelemme nuoren kanssa niitä valmiuksia, joiden avulla hän voi pärjätä sijoituksen jälkeenkin. Itsenäiseen elämään liittyviä vastuita ja vapauksia harjoitellaan nuoren ikätason mukaisesti. Pienryhmäkoti Tähkä tarjoaa suunnitelmallista jälkihuoltoa kahdelle nuorelle.

LUE LISÄÄ:

Esite
Kuvaus toiminta-ajatuksesta